Zahvaljujemo se vsem donatorjem za podporo: solist, mcasia, kamnoseštvo padovac, pato33, ladu, Depra, BENSPORT, blackhawk71
Pozdravljeni:
Status: Uporabnik
Razmerje: 0.00
Naloženo: 0.00 KB
Prenešeno: 0.00 KB
Splošno o spletnem portalu orion.si

Storitve spletnega portala orion.si, ki je dostopen na svetovnem spletu oziroma internetu preko domene orion.si so namenjene vsem, ki imajo dostop do svetovnega spleta oziroma interneta in sprejmejo pogoje uporabe spletnega portala orion.si in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

Storitev spletnega portala orion.si je geografsko omejena na uporabnike, ki razpolagajo s slovenskim IP naslovom, kar pomeni, da do svetovnega spleta oziroma interneta dostopajo na območju države Slovenije. Spletni portal orion.si uporabnikom omogoča zgolj shranjevanje informacij o datotekah, ne pa datotek samih.

Vsebina spletnega portala

Vodstvo, administratorji in moderatorji spletnega portala orion.si nimajo vpliva na vsebino datotek in drugih vsebin, ki so shranjene na spletnem portalu orion.si, saj je to vsebina, ki jo na spletni servis vnesejo registrirani uporabniki samostojno. Posledično vodstvo, administratorji in moderatorji spletnega portala orion.si ne prevzemajo nobene odgovornosti za resničnost, pravilnost in zakonitost vsebin, ki jih na spletnem portalu orion.si shranjujejo uporabniki.

V primeru, da je vsebina datoteke v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo lahko kdor koli o tem obvesti vodstvo, administratorje ali moderatorje po e-pošti: orion.si.noreply@gmail.com, pri čemer mora navesti točna imena spornih datotek (npr. http://orion.si/details.php?id=xxx/) in razlog pritožbe. Vodstvo, administratorji ali moderatorji spletnega portala orion.si bodo po preveritvi navedb ustrezno ukrepali in po potrebi odstranili sporne datoteke oziroma informacije.

V povezavi z zgornjo obveznostjo si vodstvo, administratorji in moderatorji spletnega portala orion.si pridržujejo pravico do izbrisa, cenzure ali spremembe shranjenih datotek, če menijo, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljal kršitev veljavne zakonodaje. Prav tako si vodstvo, administratorji in moderatorji spletnega portala orion.si pridržujejo pravico, da iz istega razloga izbrišejo posameznega registriranega uporabnika in mu onemogočijo nadaljnjo uporabo spletnega portala orion.si.

Registracija uporabnikov na spletni portal

Uporabnik, ki želi izkoristiti funkcionalnost spletnega portala orion.si in na njem shranjevati lastne datoteke in vsebine se mora predhodno registrirati. Registracija uporabnikov poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval naslednja navodila:

-Vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični; izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano.

-Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.

Shranjevanje informacij o datotekah

Registrirani uporabniki lahko na spletnem portalu orion.si brezplačno shranijo informacije o svojih datotekah, pri čemer veljajo naslednji pogoji oziroma omejitve:

-Shranjevati je možno le datoteke tipov: torrent, slikovno gradivo v standardnih formatih (jpeg, gif, png, bmp), ter datoteke z golim besedilom.

-Število datotek oziroma informacij, ki jih lahko objavi posamezni uporabnik, ni omejeno.

Registrirani uporabnik se zavezuje, da bo pri shranjevanju datotek spoštoval naslednja vsebinska navodila:

-Vsebina datotek ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva.

-Vebina datotek ne sme predstavljati avtorsko zaščitenega dela ali dela, na katerem ima tretja oseba druge pravice intelektualne lastnine, razen če ima uporabnik izrecno pravico, da takšno zaščiteno datoteko oz. vsebino objavi na spletnem portalu orion.si.

-Vsebina datotek ne sme predstavljati kršenja zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

-Vsebina datotek ne sme biti namenjena komercialnemu izkoriščanju.

Vodstvo, administratorji in moderatorji spletnega portala orion.si si pridržujejo pravico do izbrisa, cenzure ali spremembe katere koli datoteke, ki je shranjena na spletnem portalu orion.si, v kolikor meni, da posamezna datoteka predstavlja kršitev teh pogojev uporabe.

Dovoljena uporaba

Storitve spletnega portala orion.si je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno. Prepovedano je kakršno koli nedovoljeno kopiranje vsebine spletnega portala orion.si, zlasti posameznih datotek, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja posameznih datotek na podlagi dovoljenja uporabnika, ki je te datoteke shranil in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami spletnega portala orion.si.

Prepovedano je "meta" iskanje po spletnem portalu orion.si. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz spletnega portala orion.si ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletni portalom orion.si. Za vsako komercialno uporabo spletnega portala orion.si je potrebno skleniti predhoden dogovor z vodstvom spletnega portala orion.si.

Datoteke, ki so shranjene na spletnem portalu orion.si, registrirani uporabniki lahko naložijo z mreže za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

-Uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo.

-Uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb.

-Komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb.

-Uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja.

-Objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin.

-Izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so doloÄŤeni v teh pogojih uporabe.

-Distribuiranje avtorsko zaš čitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe.

-Uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju.

-Kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah.

-Kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

Pravice intelektualne lastnine

Vsa vsebina spletnega portala orion.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java, flash in ostalo kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne, nekomercialne namene, vkolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik spletnega portala orion.si prenaša na spletni portal orion.si materialne avtorske pravice na vseh shranjenih datotekah in vsebinah, in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na spletnem portalu orion.si, pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen. Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, tako da sam izbriše shranjeno datoteko.

Uporabnik jamči vodstvu spletnega portala orion.si pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na spletnem servisu orion.si, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo vodstvu spletnega portala orion.si povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala.

Varstvo podatkov

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da ponudnik z namenom zagotavljanja spletnega portala orion.si zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:

-Podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v spletni portal orion.si ob registraciji.

-Podatki o shranjenih datotekah in drugih vsebinah.

-Podatki o pregledanih vsebinah.

-Podatki o IP naslovu uporabnika.

-Podatki o času uporabe spletnega portala orion.si.

Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.

Uporabnik izrecno dovoljuje ponudniku, da mu periodično, brezplačno z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

Omejitev odgovornosti

Vodstvo spletnega portala orion.si se zavezuje, da si bo prizadevalo, da bo celotna vsebina spletnega portala orion.si visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi.

Kljub temu pa je storitev spletnega portala orion.si na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje. V zvezi z zagotavljanjem spletnega portala orion.si veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

-Vodstvo spletnega portala orion.si ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletnega portala orion.si, zlasti ne odgovarja za resničnost, pravilnost in zakonitost vsebin, ki jih na spletnem portalu orion.si shranjujejo uporabniki.

-Vodstvo spletnega portala orion.si ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe spletnega portala orion.si, zaradi zaupanja v vsebino storitve spletnega portala orion.si, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletnega portala orion.si.

-Vodstvo spletnega portala orion.si ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika.

-Vodstvo spletnega portala orion.si ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje spletnega portala orion.si.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletnega portala orion.si, če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

Sprememba pogojev uporabe

Vodstvo spletnega portala orion.si si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.